Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας και επιστροφής προϊόντος - Alpha Pilates Systems

Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας και επιστροφής προϊόντος

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσής της και το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα καταχώρισής της στον ιστότοπο www.alphapilates.gr. Η ακύρωση πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά (+30 2262059750), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@alphapilates.gr) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και συμπληρώνοντας τον αριθμό παραγγελίας. Η επιστροφή του αντιτίμου της πώλησης πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης κατά τρόπο αντίστοιχο με τον τρόπο πληρωμής.

Επιστροφή προϊόντος λόγω λάθους κατά είδος, μέγεθος ή (υπερβάλλουσα) ποσότητα στην παράδοση, πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας του προϊόντος, η οποία αναφέρεται στον ιστότοπο www.alphapilates.gr γίνεται με έξοδα της ALPHA SYSTEMS κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τον πελάτη, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προς επιστροφή προϊόντος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@alphapilates.gr) είτε τηλεφωνικά (+30 2262059750).

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, θα γίνεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ALPHA SYSTEMS επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς, σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο, θα ακυρώνεται η συναλλαγή και το καταβληθέν από τον πελάτη αντίτιμο θα επιστρέφεται σε αυτόν με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η καταβολή του.

Το προς επιστροφή λόγω λάθους, πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά καθώς και την αρχική του συσκευασία (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Εγγύηση και Επιστροφές»).

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από σύμβαση πώλησης προϊόντων από απόσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος αποστέλλοντας στην ALPHA SYSTEMS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σχετική πρότυπη επιστολή υπαναχώρησης (σύνδεσμος παραπομπής στην επιστολή). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο πελάτης δεν δικαιούται πλέον να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η ALPHA SYSTEMS δεν έχει καμία συναφή υποχρέωση απέναντι σε αυτόν.

Με την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας υπαναχώρησης το επιστρεφόμενο προϊόν, που πρέπει να είναι στην αρχική άριστη κατάστασή του και μέσα στην αρχική πλήρη συσκευασία του, είτε παραδίδεται από τον πελάτη στην έδρα της ALPHA SYSTEMS, είτε αποστέλλεται μέσω courier με έξοδα του ιδίου. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η ALPHA SYSTEMS επιστρέφει στο λογαριασμό του πελάτη το καταβληθέν τίμημα.

Ευθύνη της ALPHA SYSTEMS από την πώληση

Η ALPHA SYSTEMS δεσμεύεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ALPHA SYSTEMS λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή, ασφαλή και διαρκή λειτουργία του ιστότοπου www.alphapilates.gr και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από την περιήγηση στον προαναφερόμενο ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών αυτού, ιδίως εξαιτίας εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της ή εξαιτίας προβλημάτων τεχνικής φύσεως προερχόμενα από τον διακομιστή της υπηρεσίας (server).

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε σχετική διαφορά προκύψει, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Scroll to Top